โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ http://www.sts-school.com
                       
                    
            นายกษิดิ์เดช พรมทอง
                 ผู้บริหารสถานศึกษา    
                       
                       
ประวัติ ผู้บริหารสถานศึกษา

วัน เดือน ปี เกิด วันที่  ๑๕  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๐๖
ภูมิลำเนา ๔๕  หมู่  ๕  ตำบลวังแดง  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๑๒/๑  หมู่  ๒  ตำบลอำแพง  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
คู่สมรส นางวาสนา  พรมทอง  รับราชการครูโรงเรียนบ้านเจริญสุข  ตำบลอำแพง
อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
มีบุตร ธิดา จำนวน  ๒  คน

 
ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๑๗ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านใหม่  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๒๐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนบ้านวังหิน  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๒๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๒๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๒๙ ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  วิทยาลัยครูนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๔๖ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ประวัติการรับราชการ  
๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๙ - อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านสร้างม่วง อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี
๑ กันยายน ๒๕๓๐ - อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร
๗ สิงหาคม ๒๕๓๖ - อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง  อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร
๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๗   - อาจารย์ ๑ โรงเรียนวัดกระซ้าขาว    อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร               
๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ - อาจารย์ ๒ โรงเรียนบ้านยกกระบัตร  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
๑๖ มีนาคม ๒๕๔๑ - ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโรงเข้  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑ - ครูใหญ่โรงเรียนบ้านรางโคกขาม  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ - ครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าทราย  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ - ครูใหญ่โรงเรียนวัดชีผ้าขาว  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร
๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๔๖   - อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย    อำเภอกระทุ่มแบน    จังหวัดสมุทรสาคร               
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ - ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร              
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑   ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ    อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร               
                       
                       
    คติพจน์ในการทำงาน                   
                       
    “จงพยายามทำในสิ่งที่ดีที่สุด”                   
                       
                       

Online: 1 Visits: 229,679 Today: 18 PageView/Month: 3,621